گزل مومن آوا

 

 

پخش  کد ایرانسل آلمانی آتدیم اتگانگا 5514185 اس بلمن 5514270 بلماسا 5514265 تصنیف و گردون نوا 5514189 تغ گزلی 5514184 جوانان 5514268 دوتار بیات 5514180 دوتاریم 5514269 راحت 5514267 ساقی نامه و اوفر 5514191 علی قنبر 5514186 قاری نوایی 5514182 قردلی 5514187 قش تاری

/ 0 نظر / 16 بازدید